Openingstijden

De werkdagen van de week.
Ook is er mogelijkheid een afspraak te
maken in de avonduren.
Ik ben altijd bereikbaar op de
onderstaande telefoonnummers.

 

Wanneer ik zelf de telefoon niet kan
aannemen kunt u een boodschap inspreken,
graag met vermelding van uw telefoonnummer.
Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contact

Mobiel: 06- 23 02 35 67

 

AGB code: 90024386
Praktijkcode: 9003245
K.v.K. 32151938
Prestatiecode medisch shiatsu: 24102
Prestatiecode natuurgeneeskunde: 24005

In verkeer met mijn patiënten gelden de bepalingen van de “Beroepscode voor NWP-Praktizijns”


Shiatsucentrum Rita Rigtering
Bergstraat 26 A   
3811NJ  
AMERSFOORT

Parkeren
Parkeerplaats plaats hoek Bergstraat – Utrechtseweg en verder informatie bij de praktijk.

DISCLAIMER vrijwaring 

NIET ARTS

Ik, therapeut Rita Rigtering ben geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Ik  zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen.     U wordt aangeraden zich te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg u niet wordt onthouden. U dient nimmer uw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met uw behandelende arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen.     Natuurgeneeskunde/Acupressuur/Acupunctuur/ Shiatsu en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.

Deze  website heeft als doel geïnteresseerden te informeren over de door de therapeut gegeven natuurgeneeskundige behandelingen

In het geval dat de therapeut u het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen adviseert, betreft het nooit een medisch advies. U wordt aangeraden altijd de bijsluitertekst of de gebruiksaanwijzing goed te lezen, zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering, een eventuele zwangerschap en het gebruik van andere geneesmiddelen, alcohol of drugs te melden aan de therapeut en waakzaam te zijn voor bijwerkingen.

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website van producten of diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden sluit ik uit.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten van deze website liggen bij Rita Rigtering. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van mij Rita Rigtering

De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Rita Rigtering kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Indien u mij -Rita Rigtering- attendeert op onjuistheden, zullen deze zo spoedig mogelijk worden verbeterd.

Algemene voorwaarden
Bij het 1e consult worden de algemene voorwaarden meegegeven.

AVG
Algemene Verordening Gegevens bescherming zijn van toepassing.

Klachten
Als u niet tevreden bent

Ik vind het belangrijk dat u tevreden bent over mijn dienstverlening, daarom streef ik ernaar u met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat hoor ik dan graag van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kan ik daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren. Hiervoor verwijs ik u ook naar de klachtenregeling volgens de door Wkkgz gestelde eisen.
zie “klachtenregeling” op de website NWP
Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de NWP.

Privacy Statement

verklaring

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk  zijn en die ik, na uw expliciete toestemming,

heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld  bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

*zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;

*ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

De gegevens uit uw dossier kunnen alleen met uw expliciete toestemming ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

*om andere zorgverleners te informeren bv als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

*Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

*Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

*Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens,

dan zal ik u eerst informeren en ook daarvoor expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY op de ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,

zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

-uw naam adres en woonplaats

-uw klantnummer en/of uw geboortedatum

-de datum van de behandeling

-een behandelcode en een korte omschrijving van de behandeling, bv ‘24102’ Shiatsu of 24005′ Overige Natuurgeneeskunde

RECHTEN omtrent uw persoonsgegevens

u heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb.

Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens -of n deel hiervan- door mij.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u

direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming  hiertoe,

dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Attentie: de dossiers van de cliënten van de Praktijk Natuurgeneeskunde Medisch Shiatsu Acupressuur Jin Shin Do, evenals het praktijkarchief en administratie zullen in geval van mijn overlijden of in geval van sluiting of beëindiging van mijn praktijk volgens de wettelijke regels afgehandeld worden.  Mijn zaakwaarnemer zal zorg dragen voor het laten uitvoeren hiervan.

Dit is bij notariële akte in mijn testament vastgelegd.

Heeft u hier bezwaar tegen of wilt u uw dossier in uw eigen beheer hebben; dan maakt u dit aan mij bekend. Ik maak daarvan een aparte aantekening in de patiënten administratie  

KLACHTEN

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de

toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem

dan contact op met mij of de NWP


  • captcha